FRI Terschelling - home genieten van wat je bereikt. Bereiken doordat je geniet.
zakelijke trainingen en coaching.
home zakelijk trainingen coaching over Fri Terschelling reacties links contact

Tenderregeling Werkplezier (Vervangingsfonds)
Goden en Godinnen
Fri! is betrokken bij onderstaand project, waarvoor subsidie werd ontvangen:
Een hoge mate van interne locus of control zet mensen 
in hun kracht en laat ze beleven dat ze zelf invloed op 
hun situatie hebben, dus ook op hun werkbeleving. 
Wij willen onze medewerkers meer interne locus of 
control geven, door hen bewust te maken van waar hun 
kracht zit en uit welke energiebronnen zij die kunnen 
putten. We willen ze inzicht geven in het eigen gedrag 
en dat van anderen en laten zien dat ze zelf invloed hebben op 
hun gedrag en communicatiestijl.
Dat doen we met behulp van de archetypen Goden 
en Godinnen (gebaseerd op de boeken “Godinnen in 
elke vrouw” en “Goden in elke man” van J. Shinoda 
Bolen). 
In ons project wordt de theorie van de archetypen 
verbonden met praktische oefeningen. Medewerkers 
leren onderlinge rollen en posities beter begrijpen. Zij 
leren gebruik te maken van de aanwezige patronen 
en deze aan te passen naar meer gewenste situaties. 
Er wordt gewerkt vanuit de kern van het mens-zijn in 
plaats vanuit regelgeving, urentabellen en taken.
De begeleiding van dit traject is uitbesteed aan een 
extern bureau.
GEZAMENLIJKE STARTDAG
We starten samen, met alle leraren, onderwijsassistenten 
en directeuren. De training op deze dag maakt mensen 
bewust van hun talenten en wat hen onderscheidt van 
anderen. Het biedt praktische handvatten die direct in 
te zetten zijn in de werksituatie. Daarnaast leren mensen 
welke eigenschappen ze nog meer kunnen ontwikkelen 
om op een positievere manier met werklast en werklust 
om te gaan.
Wij verwachten dat de samenwerking en het plezier 
op deze startdag ons een nieuwe, open energie 
geeft. Doordat iedereen meedoet, wordt tevens een 
gemeenschappelijke taal ontwikkeld.
WORKSHOPS
Op basis van de kenmerken van de archetypen is een 
workshopaanbod ontwikkeld. Zoals een workshop waar 
doelgerichtheid, onafhankelijkheid en zelfstandigheid 
centraal staan. Door het verkregen inzicht tijdens de 
startdag is dit een aanbod op maat; iedereen neemt 
deel aan drie (passende) workshops.
De workshops worden verspreid over het schooljaar 
georganiseerd. De positieve energie van de startdag 
wordt zo vastgehouden en versterkt.
DELEN VAN GOOD PRACTICES
Aan het eind van het schooljaar presenteren 
medewerkers aan elkaar wat zij geleerd en ervaren 
hebben, waaruit zij hun kracht halen en wat het effect 
daarvan op hun werkbeleving is. 
BORGING
In het strategisch beleidsplan is één van de 
doelstellingen: “balans tussen ervaren en reële 
werkdruk”. Dit thema is dus jaarlijks onderwerp 
van gesprek. Verder gebruiken we een 
schoolmonitorprogramma, waarmee het werken vanuit 
de aangeleerde basis geborgd wordt. 
In een latere fase wordt een plan opgesteld waarbij het 
bevorderen van het werkplezier in een team door de 
direct leidinggevende centraal staat.

DE VERWACHTINGEN
• Een professionelere cultuur binnen de organisatie.
• Lagere werkbelasting en ervaren werklast.
• Minder langdurig ziekteverzuim gerelateerd aan een 
psychische oorzaak.
• Betere samenwerking en een open communicatie. 
• Medewerkers werken vanuit hun kracht en niet meer 
vanuit hun zwakte.
• Medewerkers kunnen samen relativeren en spiegelen.
• Verwachtingen kunnen beter op elkaar afgestemd 
worden
Training en coaching - Persoonlijke en professionele ontwikkeling